Υπάρχουν πολλές απόψεις για το τι είναι φυσιολογικό και υγιές στον ερωτικό τομέα στους κόλπους της ψυχολογίας. Στο παρόν κείμενο ας δεχθούμε ότι σε μια υγιή ερωτική σχέση υπάρχουν δυο άνθρωποι, κοινή συναίνεση και ανταλλαγή ευχαρίστησης σε πνευματικό και σωματικό επίπεδο. Κάθε σχέση έχει τις δυσκολίες της. Στην περίπτωση που το ένα μέλος έχει Σκλήρυνση κατά Πλάκας, μπορεί να υπάρξουν σωματικά, αντιληπτικά ή ψυχολο­γικά συμπτώματα, καθώς είναι μια απρόβλεπτη, χρόνια πάθηση. Συνε­πώς, οι διαπροσωπικές σχέσεις του ζευγαριού μπορεί να κλονιστούν ανεπανόρθωτα μετά την εκδήλωσή της ή να τονωθούν. Αλλαγές συνο­δεύουν και την σεξουαλική ζωή του ζευγαριού, οι οποίες μπορεί να ση­μαδέψουν λιγότερο ή περισσότερο αρνητικά ή θετικά όλη τους τη ζωή, ανάλογα με την ηλικία τους και όλη την ποιότητα της σχέσης που είχαν κατά τα προηγούμενα χρόνια.

Η σεξουαλικότητα προφανώς ση­μαίνει διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικούς ανθρώπους. Μπο­ρεί να περιλαμβάνει την αγάπη, τον πνευματικό ή σωματικό ερεθισμό, την επιθυμία ή έναν τρόπο να απο­φευχθεί η μοναξιά. Συνήθως είναι κάτι θετικό, αλλά μπορεί να προκα- λέσει και αρκετό άγχος. Σε κάθε πε­ρίπτωση, είναι μια σημαντική πτυχή της ζωής των ανθρώπων. Ακόμη και αν ένα άτομο δεν βιώνει την σωμα­τική πλευρά του σεξ συχνά, αυτός ή αυτή το σκέφτεται και έχει σεξουα­λικές φαντασιώσεις. Είναι ένα πολύ φυσιολογικό κομμάτι της καθημερι­νής ζωής.

Οι άνθρωποι με αναπηρία, έχουν τις ίδιες σεξουαλικές ορμές με τους ανθρώπους χωρίς αναπηρία. Και υπάρχουν πολλές πιθανότητες να έχουν μια πλούσια και ικανοποιητι­κή σεξουαλική ζωή, ακόμα και μετά την εκδήλωση της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας. Συνήθως η διάγνωση της νόσου γίνεται συνήθως ανάμε­σα στις ηλικίες των 20 και 35 ετών, μια ιδιαίτερα σεξουαλικά φορτι­σμένη περίοδο της ζωής. Σ’ αυτή την περίπτωση, μία από τις πρώτες ανησυχίες είναι αν μπορεί κανείς να έχει σεξουαλική ζωή ξανά. Τα πε­ρισσότερα ζευγάρια βρίσκουν τρό­πους να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση.

Πόσο σημαντικό είναι το σεξ? Οι περισσότεροι άνθρωποι νιώθουν ότι το σεξ είναι επιθυμητό. Αν και υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι να έχει κανείς σεξ, οι περισ­σότεροι άντρες εκφράζουν ότι η δι­είσδυση και η συνουσία είναι πολύ σημαντικές. Αν για σωματικούς ή ψυχολογικούς λόγους υπάρχει στυ- τική δυσλειτουργία ή απώλεια της σεξουαλικής επιθυμίας, αντίστοιχα, θα πρέπει να υπάρξει η απαραίτητη ενημέρωση από τους ειδικούς. Το επιθυμητό είναι να επιστρέψουν τα ζευγάρια σε μια όσο γίνεται πιο φυ­σιολογική σεξουαλική ζωή.

Όσον αφορά το ψυχολογικό κομ­μάτι, θα παρατεθούν οι κυριότεροι παράγοντες απώλειας της ερωτικής διάθεσης καθώς και μία μόνο πρό­ταση. Προστατέψτε τον σύντροφό σας από το να γίνει ο φροντιστής σας. Στις περισσότερες περιπτώσεις η ερωτική σχέση λειτουργεί καλύ­τερα αν ο σύντροφος δεν έχει την πρωταρχική ευθύνη της προσωπι­κής σας υγιεινής, π.χ. το πλύσιμο ή την εκπαίδευση τουαλέτας.

Για να λειτουργήσει σωστά η σε­ξουαλική ζωή ενός ανθρώπου, χρειάζεται αυτός, σαν οντότητα να αισθάνεται καλά. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αισθάνεται καλά και σωματικά και ψυχικά. Τα αυξημένα επίπεδα άγχους δυσχεραίνουν την ερωτική διαδικασία. Εξωτερικοί στρεσσογόνοι παράγοντες είναι ,π.χ. δυσλειτουργική σχέση με τον σύντροφό του ή δυσχερής οικονο­μική κατάσταση. Εσωτερικό στρες μπορεί να βιώνει λόγω δυσκολιών στον τομέα της υγείας, χαμηλής αυ­τοπεποίθησης ή της αίσθησης ότι δεν είναι ποθητός. Η ερωτική ζωή μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από το στρες που δημιουργούν οι παραπάνω παράγοντες. Ένας πολύ συνηθισμένος λόγος για τον οποίο η σεξουαλική ζωή δεν λειτουργεί τόσο καλά είναι αναμφισβήτητα η μη επαρκώς ανεπτυγμένη ικανό­τητά των ανθρώπων να επικοινω­νούμε. Να μεταφέρουμε τα συναι- σθήματά μας, να περιγράφουμε με λέξεις ότι αισθανόμαστε και σε σω­ματικό και σε ψυχολογικό επίπεδο. Ιδιαίτερα όταν υπάρχουν δυσκολίες στην προσαρμογή στις νέες συνθή­κες ζωής, λόγω της πάθησης.

Η απώλεια της ερωτικής επιθυμίας μπορεί να είναι σύμπτωμα κάποιας μορφής κατάθλιψης, ιδιαίτερα αν συνοδεύεται από απώλεια της όρε­ξης και διαταραχές στον ύπνο. Επειδή το σώμα ενός ανθρώπου δεν είναι απόλυτα υγιές, δεν σημαί­νει ότι θα πρέπει να πείσει τον εαυ­τό του ότι και η ερωτική του ζωή δεν θα είναι. Άλλωστε και ποιος είναι απόλυτα υγιής σωματικά ή ψυχικά… Απλά μερικές φορές η πάθηση του κάθε ανθρώπου δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά, όπως συχνά συμβαίνει με την σωματική αναπηρία. Αν αφήσει’τον κόσμο’να αποφασίσει ποιον μπορεί να αγα­πάει και ποιον όχι, με ποιον μπορεί να δίνει και να παίρνει ευχαρίστη­ση με κοινή συναίνεση, τότε πιθα­νότατα να μην είναι ευτυχισμένος, γιατί απλά δεν θα ικανοποιεί τις δικές του, απόλυτα προσωπικές ανάγκες. Ο ερωτικός τομέας συχνά είναι ταμπού ή ‘ξεχνιέται’, αφήνεται στην άκρη για μια άλλη στιγμή. Τα προσωπικά ‘θέλω’ παραμερίζονται μέχρι να πετύχειτην κοινωνικά απο­δεκτή σωματική, ψυχολογική ή και οικονομική αποκατάσταση. Όμως αν κάποιος έχει βρει τον άνθρωπό του είναι κρίμα να τον διώχνει με την συμπεριφορά του π.χ. για ‘να μην υποφέρει’, γιατί ‘υπάρχει ντρο­πή για την καινούρια εικόνα σώμα- τος’ ή γιατί πιθανότατα να νιώθει ότι δεν μπορεί να του ‘προσφέρει ότι του αξίζει’. Αν ο σύντροφός του αποφασίσει να είναι μαζί του, είναι δίκιά του ευθύνη η επιλογή του. Αν κάποιος δεν έχει βρει τον κατάλλη­λο για αυτόν ερωτικό σύντροφό προτείνω ψυχραιμία στην επιλογή του. Αυτό που του συνέβη δεν είναι δικό του λάθος, για να συμβιβαστεί, ούτε προκαλεί τον θάνατο για να βιαστεί σε μη ικανοποιητικές επιλο­γές. Μπορεί η νόσος να είναι ένας ομολογουμένως σκληρός τρόπος να αντιληφθεί ποιος πραγματικά αξίζει να είναι φίλος, εραστής ή σύ­ντροφός του.

Ας προσπαθήσουμε να αγαπήσου­με τον εαυτό μας γι αυτό που είναι και να δώσουμε και στον σύντροφό μας την ευκαιρία να συνεχίσει να μας ερωτεύεται.

Ας θυμηθούμε τα λόγια προσφάτως αποθανόντος, κ. Steve Jobs, ιδρυτή της Apple, στην τελευταία του ομι­λία, όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του παγκρέατος. Ό χρόνος σας εί­ναι περιορισμένος. Γι’αυτό μην τον σπαταλάτε ζώντας τη ζωή κάποιου άλλου. Μην πέσετε στη παγίδα του δόγματος, που σημαίνει το να ζείτε με τα αποτελέσματα του τρόπου σκέψης κάποιου άλλου. Μην αφή- σετε τον θόρυβο των γνωμών των άλλων ανθρώπων να πνίξει την δί­κιά σας εσωτερική φωνή. Και το πιο σημαντικό. Έχετε το κουράγιο να ακούσετε την δική σας καρδιά και το δικό σας ένστικτο. Αυτά ξέρουν με κάποιο τρόπο τι πραγματικά πρέπει να γίνετε. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. (Steve Jobs, 2005)

Πανίδου Μινώα-Καλλιόπη

Μετάβαση στο περιεχόμενο